კატეგორიები

დაბრუნების პოლიტიკა

პროდუქტის დაბრუნების პირობები:

 პროდუქტის დაბრუნების პოლიტიკის გათვალისწინებით, გაძლევთ შესაძლებლობას 2 კალენდარული დღის განმავლობაში უკან დააბრუნოთ შეძენილი პროდუქტი ქვემოთ მითითებული წესის დაცვით:

პროდუქტის დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ გადაიღეთ ვიზუალური დეფექტის ფოტოსურათები და   დაუკავშირდეთ კომპანია სმარტლაინ-ს საინფორმაციო ცენტრს და აცნობოთ პროდუქტის დაბრუნების შესახებ ვებ-გვერდზე განთავსებული ჩათის ან კომპანიის საკონტაქტო ნომრის საშუალებით.

დაბრუნების  პროცესის ინიცირებისათვის საჭიროა კომპანიას აცნობოთ დასაბრუნებელი პროდუქტის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები, შეკვეთის ნომერი, შეკვეთის თარიღი, შეკვეთის მიღების თარიღი და დაბრუნების მიზეზი 

პროდუქტის დაბრუნების პოლიტიკა მოქმედებს პროდუქტის მიღებიდან 2 კალენდარული დღის განმავლობაში.

თუ პროდუქტს და პროდუქტის თანმხლებ ნაწილებს/დოკუმენტებს აღენიშნებათ რაიმე სახის ცვლილება, gamaon.ge უფლებას იტოვებს ეჭვქვეშ დააყენოს მისი ნამდვილობა/უნაკლოობა და შესაბამისად, პროდუქტის დაბრუნების პროცედურა შეაჩეროს მოკვლევითი და დიაგნოსტიკური სამუშაოების ჩატარებამდე, არაუმეტეს 14 სამუშაო დღისა. 

პროდუქტის დაბრუნების დროს პროდუქტს უნდა ახლდეს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილები და დოკუმენტი.პროდუქტის დაბრუნება წინამდებარე წესების გათვალისწინებით შესაძლებელია თუ:


პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთას ან ვებ-გვერდზე განთავსებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს;

პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი;

პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების პროცესში;